กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > การจัดการขยะอุตสาหกรรม และบำบัดของเสีย > WAC ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WAC ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WAC WATER ANALYSIS CENTER

Water Analysis Centers

Click to preview
ชื่อบริษัท
WAC ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
ผู้รับผิดชอบ
คุณ รังศศิกร โกสุมภ์ ( Rungsasikorn Kosum ) 
Mobie: 08-6401-9243
 
รายละเอียดธุรกิจ
ผู้นำในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ด้วยมาตรฐานระดับสากลISO/IEC 17025
บริษัทศูนย์วิเคราะห์น้ำจำกัด (Water Analysis Centers) ก่อตั้งในปี2544 ดำเนินงานในด้านการรองรับสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำให้การบริการครบวงจรเกี่ยวกับน้ำได้แก่การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียในระยะแรกเริ่มจัดตั้งบริษัทฯได้มีการจดทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนอนุญาตโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีใบอนุญาตเลขที่ว-085

การดำเนินงานปัจจุบัน
มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในการทำงานครอบคลุมในการให้บริการด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความถูกต้องแม่นยำได้มาตรฐานและด้านคุณภาพของห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการทดสอบวิเคราะห์ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการและเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าซึ่งถือเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาการทำงานกว่า15ปีที่ผ่านมา
 
สินค้า / บริการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำ
Water Quality Analysis
น้ำอุปโภค-บริโภคและน้ำเสีย
บริการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และจุลชีววิทยาของน้ำและน้ำเสีย

วิเคราะห์ดินและกากตะกอนดิน
Soil and Sludge Quality Analysis
ให้บริการตรวจวิเคราะห์มลพิษของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียและมลพิษในดิน โดยสามารถวิเคราะห์ตรวจวัดค่าต่างๆได้อย่างครอบคลุม

วิเคราะห์อากาศ
Air Quality Analysis
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศการ
ตรวจวัดระดับความดังของเสียงการวัดระดับความสั่นสะเทือนในบริเวณโรงงานหรือสถานที่ก่อสร้าง

รายงานติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
EIA Monitoring Report
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ให้คำปรึกษาและปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental Consulting
ออกแบบก่อสร้าง ติดตั้งระบบประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยทีมงานและบุคลากรที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญงานมากกว่า 20 ปี

การบริการเก็บตัวอย่างนอกสถานที่
Onsite Sample Collecting
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการเก็บตัวอย่างนอกสถานที่ตามมาตรฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในด้านการเดินทาง

ตรวจวิเคราะห์น้ำใต้ดิน
Groundwater Quality Analysis
ทดสอบน้ำใต้ดิน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

การทดสอบโลหะหนัก
Heavy Metal Analysis in Water and Wastewater
การทดสอบโลหะหนักโดยใช้เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS) ซึ่งมีขีดความสามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณที่มีความแม่นยำและความเที่ยงตรงสูงมีสภาพความไวสูงในการวิเคราะห์ธาตุแต่ละชนิด


Certificate of Testing Laboratory Accreditation ISO/IEC20175 : 2005
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รองรับมาตรฐาน GLP/DIW จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ที่อยู่
สวนอุตสาหกรรม โรจนะ (อยุธยา)
1/94 Moo 5 T.Kanharm, A.U-Thai,
Phra nakorn sri Ayutthaya 13210, อุทัย, อยุธยา 13210
เบอร์โทรศัพท์ 035800953
เบอร์แฟกซ์ 035800954
อีเมล์ simiz.wac@gmail.com
เว็บไซต์
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 01 พ.ย. 2560
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##