กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > พลังงาน, เชื้อเพลิง > บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

ได้ดำเนินงานมากเกือบ 30 ปี และยังคง ความมุ่งมั่นในการนำเสนอสินค้าและบริการ โดยยึดหลัก "การให้บริการหลังการขายที่มุ่งตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า" ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การสนับสนุนการบริการที่ประทับใจแก่ลูกค้า ดังนี้

 • ด้านบุคลากร
  บริษัทมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้มานานกว่า 30 ปี ทั้งในส่วนของช่างบริการ และพนักงานทั่วไป ที่มีมากกว่า 370 คน และได้ผ่านหลักสูตรการอบรมมาเป็นอย่างดี เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพแก่ลูกค้าโดยพนักงานของบริษัทเหล่านี้จะประจำอยู่ตามสาขาต่าง ๆ ของบริษัทที่มีถึง 14 สาขา ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใดของประเทศ
 • หน่วยงานช่างบริการ
  บริษัทมีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานกว่า 100 คนในการดูแลบำรุง รักษาและให้บริการ สามารถวิเคราะห์และสรุปปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดในตัวสินค้า บริษัทฯ มีช่างบริการประจำอยู่ ณ สาขาต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อให้สามารถเข้าบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เช่น ในเขตกรุงเทพฯ จะสามารถเข้าให้บริการได้ภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้งจากหน่วยงานรับแจ้งบริการ หรือในเขตพื้นที่กรุงเทพรอบนอก จะสามารถเข้าให้บริการได้ภายใน 6 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งจากหน่วยงานรับแจ้งบริการ เป็นต้น งานช่างบริการจึงเป็นอีกหนึ่งงานที่บริษัทให้ความสำคัญ โดยเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า เพราะเรายึดหลักสำคัญว่า "ลูกค้า คือ ผู้มีอุปการะคุณที่สำคัญยิ่งในการสร้างธุรกิจ"
 • หน่วยงานบริการรับแจ้งซ่อม
  บริษัทฯ ได้จัดตั้ง Customer Call Center ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งซ่อม และให้บริการด้านคำแนะนำ/คำปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเครื่องถ่ายเอกสารในเบื้องต้นแก่ลูกค้า บริษัทฯ ได้จัดเตรียมพนักงานถึง 15 คน เพื่อประจำที่ Customer Call Center พร้อมได้จัดทำระบบฐานข้อมูลลูกค้าที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการบริการที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า
 • หน่วยงานรับแจ้งการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่
  เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลือง (ผงหมึก) และอะไหล่แก่ลูกค้า บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์และวางแผนการจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ล่วงหน้า เพื่อให้มีวัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ที่พร้อมส่งถึงมือลูกค้าได้ในทันทีที่ต้องการ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่รวดเร็วในเรื่องวัสดุสิ้นเปลือง และอะไหล่จากทางบริษัทฯ
 • หน่วยงานผลิตและตรวจสอบคุณภาพสินค้า
  ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 30 ปี บริษัทฯ ของเรามุ่งมั่นที่จะสร้างทีมงานที่มีความพร้อม ในด้านการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอย่างเข้มงวดในทุก ๆ ขั้นตอน เพื่อให้ได้สินค้าที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ลูกค้าได้จ่ายไป
 • หน่วยฝึกอบรม
  บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคคลากรในองค์กรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถกว้างไกลทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อให้พนักงานสามารถให้บริการ ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพสูงสุด บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมขึ้นมา เพื่อให้การอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการจัดส่งพนักงานไปอบรมยังบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เพื่อให้พนักงานได้ความรู้ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ในการนำมาพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

วิสัยทัศน์
"เป็นผู้นำการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนทุกประเภท ครอบคลุมและเข้าถึงทุกพื้นที่ เพื่อบูรณาการสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน"

พันธกิจ
"มุ่งมั่นบริหารจัดการใช้พลังงานทดแทนทุกประเภทให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด โดยคงไว้ซึ่งคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และสังคมพัฒนาศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกพื้นที่ด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ สร้างงานให้คนท้องถิ่นได้มีรายได้ และปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด"

ชื่อบริษัท
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited
ผู้รับผิดชอบ

นาย ทวิช เตชะนาวากุล   (ประธานกรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

รายละเอียดธุรกิจ

การลงทุนในบริษัทย่อย เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ธุรกิจบริหารจัดการขยะ และธุรกิจโรงแรม

สินค้า / บริการ

► โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

► โรงไฟฟ้าพลังงานลม

► โรงไฟฟ้าจากการกำจัดชีวมวลและการกำจัดขยะ

ติดต่อเรา
เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 อาคาร B ถ.พระราม 9 ,ห้วยขวาง , ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ 02-1681378-86
เบอร์แฟกซ์ 02-1681387
อีเมล์ ifec@ifecgroup.com
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

ปี 2525

ทุนจดทะเบียน

2,691,819,598.00 บาท

รอบตัดบัญชี

31/12/2562

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 10 ก.ย. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link