กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > พลังงาน, เชื้อเพลิง > บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

             กลุ่มบริษัทโกลว์ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน โดยมีธุรกิจหลัก คือ ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และน้ำเย็น ภายใต้ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP-Independent Power Producer) และธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำ มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 3,084 เมกะวัตต์, ไอน้ำ 1,116 ตันต่อชั่วโมง, น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 5,292 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และน้ำเย็น 3,400 ตันความเย็น
ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว โดยโรงไฟฟ้าในธุรกิจประกอบด้วยโรงไฟฟ้าไอพีพีที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ในจังหวัดชลบุรีและระยอง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในจังหวัดระยอง และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
              ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำ จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ภายใต้ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และน้ำเย็นให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมในสองพื้นที่หลัก ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมในเขตมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จังหวัดระยอง ซึ่งทำการเชื่อมโยงโครงข่ายหน่วยผลิตเข้าด้วยกัน เพื่อให้การจัดส่งไฟฟ้าและไอน้ำเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคง
              นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโกลว์ยังให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้ง ณ สถานที่ของลูกค้าสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มบริษัทโกลว์ เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้า และส่งผลดีต่อประเทศไทยโดยรวม นอกจากนี้ เรายังมุ่งเน้นในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้กลุ่มบริษัทโกลว์และชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันภายใต้สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนตลอดไป
กลุ่มบริษัทโกลว์ประกอบด้วย

 1. บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) 
 2. บริษัท โกลว์ จำกัด  
 3. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด  
 4. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด  
 5. บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด 
 6. บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จำกัด 
 7. บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จำกัด  
 8. บริษัท เก็คโค่ – วัน จำกัด 
 9. บริษัท ห้วยเหาะ ไทย จำกัด 
 10. บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จำกัด 
 11. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด     
 12. บริษัท โกลว์ เอ็นเนอร์จี เมียนมาร์ จำกัด
 13. บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 
 14. บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จำกัด 
 15. บริษัท ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 
 16. บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

วิสัยทัศน์
"เราเป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงาน โดยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำที่ให้ความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บนพื้นฐานของนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ในการใช้เชื้อเพลิงที่หลากหลาย"

 พันธกิจ

 • เพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นและลูกค้าอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความมั่นคงในการผลิตและจัดส่งไฟฟ้า การเติบโตในด้านผลการดำเนินงาน ความรู้ความสามารถของบุคลากร พร้อมด้วยความเชี่ยวชาญอย่างเป็นโครงข่าย
 • ดำเนินธุรกิจโดยการพัฒนาและดำเนินงานโครงการ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ
ชื่อบริษัท
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
ผู้รับผิดชอบ

นาย พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล  (ประธานกรรมการ)

รายละเอียดธุรกิจ

กลุ่มบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยประกอบ

 • ธุรกิจในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer :IPP)
 • ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration) โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ดำเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก โดยธุรกิจหลักของ กลุ่มบริษัท คือ การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. รวมถึงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม (Processed Water) และน้ำเย็น (Chilled Water) ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค
สินค้า / บริการ

• ธุรกิจไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer : IPP)

• ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration)

ติดต่อเรา
ชั้น 38 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ - พาร์ควิง เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ ,ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2670-1500-33
เบอร์แฟกซ์ 0-2670-1548-9
อีเมล์ pr@glow.co.th
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียน

14,828,650,350.00 บาท

รอบตัดบัญชี

31/12/2562

ลูกค้าสำคัญ

► การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 9 สัญญาผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)
- 3 สัญญาผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)

► การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

► กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 09 ก.ย. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link