กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > สถาบันการเงิน, ประกันภัย > บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
finansa

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

            บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านวาณิชธนกิจ (Investment Banking) การเงินธุรกิจ (Corporate Finance) และธุรกิจการลงทุน (Private Equity) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี 2534 ปัจจุบัน ฟินันซ่ามีศักยภาพและความแข็งแกร่งจากทีมงานวาณิชธนกิจซึ่งอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไทย โดยทีมงานกลุ่มนี้มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมที่ซับซ้อนแก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึง หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทย ฟินันซ่ายังได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทร่วมที่ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 30 คือ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดติดอันดับ 1 ใน 3 และเป็นผู้นำด้านการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ฟินันซ่ายังได้เริ่มธุรกิจการลงทุนจากเงินทุนของตนเอง โดยในปัจจุบัน ฟินันซ่าถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค อีกทั้งยังได้เข้าลงทุนและมีส่วนร่วมในการบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายกองทุน ที่เน้นการลงทุนเชิงรุกในตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

ชื่อบริษัท
บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
ผู้รับผิดชอบ

นาย วีรพงษ์ รามางกูร  (ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ)

รายละเอียดธุรกิจ

ให้บริการด้านการเงินรูปแบบต่าง ๆ แก่สถาบันการเงินและบริษัทต่าง ๆ รวมไปถึงลูกค้ารายย่อย โดยผ่านบริษัทในเครือในประเทศไทย รูปแบบในการให้บริการด้านการเงินนี้ ได้แก่ วาณิชธนกิจ การจัดการทรัพย์สินเพื่อความมั่งคั่ง การลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ ยังสามารถให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และให้เช่าคลังสินค้า/โรงงานผ่านบริษัทร่วม

สินค้า / บริการ

• วาณิชธนกิจ

• อสังหาริมทรัพย์
- คลังสินค้า
- โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (บีเอฟทีแซด)

• ไพรเวท อิควิตี้

• เวลท์แมนเนจเม้นท์

ติดต่อเรา
48/45 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถ.สาทรเหนือ ,สีลม, บางรัก, กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ 02 697 3700
เบอร์แฟกซ์ 02 266 6688
อีเมล์ info@finansa.com
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

ปี 2543

ทุนจดทะเบียน

1,729,277,200.00 บาท

รอบตัดบัญชี

31/12/2562

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 31 ส.ค. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link