กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานตีขึ้นรูป / งานตัดขึ้นรูป > บริษัท ซันสตาร์เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซันสตาร์เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตภัณฑ์ Fine Blanking สำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์

ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สามารถเชื่อถือได้อย่างสบายใจ

บริษัทซันสตาร์ ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เทคนิคใหม่ๆ ด้วยความกระตือรือร้น
โดยทุ่มเทผลักดันการพัฒนา
บริษัทฯ ได้มอบความปลอดภัย สบายใจให้กับผู้ใช้งานทุกๆ คน โดยธำรงรักษาคุณภาพ
ที่สูง ผลงานที่ดี ด้วยการวางแผน วิจัย พัฒนา จนถึงทดสอบ ประเมินผลด้วยเทคนิค
เฉพาะของบริษัทฯ เอง
 

Fine Blanking

เริ่มผลิตชิ้นงาน Fine Blanking
สำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2539 เป็นต้นมา 
ซึ่งบริษัทได้มอบความปลอบภัย 
สบายใจให้กับผู้ใช้งานทุกๆ คน
โดยประสบความสำเร็จมีผลงานที่ดี
ในด้านคุณภาพ การส่งมอบ และต้นทุน
ด้วยการวางแผน วิจัย พัฒนา จนถึง
ทดสอบประเมินผลด้วยเทคนิคเฉพาะ
ของบริษัทฯ เอง

Sprocket​

เริ่มผลิตชิ้นงาน Sprocket สำหรับ
รถจักรยานยนต์ ตั้งแต่เดือนเมษายน 
2532 เป็นต้นมา 
บริษัทฯ ได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่มี
ความเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น โดยใช้
เครื่องทดสอบและเทคนิคการประเมิน
ผลที่เป็นเทคนิคเฉพาะของบริษัทฯ
ต่อปัญหาในเรื่องเสียงรบกวน 
ความทนทาน ความมีน้ำหนักเบา 
เป็นต้น

Disk Break​

เริ่มผลิตชิ้นงาน Disk Break สำหรับ 
รถจักรยานยนต์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 
2533 
บริษัทผลิตรถจักรยานยนต์ที่สำคัญทั่ว
โลก เช่น ในญี่ปุ่น อเมริกาเหนือ ยุโรป 
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกากลาง
อเมริกาใต้ อินเดีย ส่วนใหญ่ จะใช้
Disk Break สำหรับรถจักรยานยนต์ที่
เกิดขึ้นจากเทคนิคการผลิตชั้นนำ
ของเรา

 

Fine Blanking

รายละเอียด
 

Disk BreakSprocket

รายละเอียด
 

[ความฝัน] [หน้าที่] ของซันสตาร์

ซันสตาร์กรุ๊ป ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการในโจทย์ปัญหาทางด้านธุรกิจ
ใหม่ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และจะค้นหาเทคนิคที่ล้ำหน้าและคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ที่ดีเลิศอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมทั้งมอบบริการและผลิตภัณฑ์
ที่มีมูลค่าสูง เพื่อให้ลูกค้าทั่วโลกพึงพอใจ
Website Sunstar

 

CSR

บริษัทในเครือซันสตาร์เราถือหลักปณิธานที่ว่า "จะบำเพ็ญประโยชน์
เพื่อพัฒนาสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์"
ซึ่งเราคำนึงถึงความสมดุลย์และการอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมของโลกในการ
ดำเนินกิจกรรมทั้งหมดตามหลักปณิธานนี้ และอุทิศตนเพื่อทำให้เป็นสังคม
ที่พร้อมที่จะเจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

รายละเอียด​
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 08 มิ.ย. 2560
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link