กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม > บริษัท ซันเนอร์ยี่เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ซันเนอร์ยี่เทคโนโลยี จำกัด
ชื่อบริษัท
บริษัท ซันเนอร์ยี่เทคโนโลยี จำกัด
Sunnergy Technology Co., Ltd.
ผู้รับผิดชอบ

คุณกัลยา (โทร.061-5455353/02-101-8991)

รายละเอียดธุรกิจ

จำหน่ำย ออกแบบ ติดตั้ง และให้คำปรึกษำระบบโซล่ำเซลล์ และพลังงำนทดแทนครบวงจร รวมทั้งหลอดไฟ LED และปั๊มน้ำ

สินค้า / บริการ

- จำหน่ำย อุปกรณ์โซล่ำเซลล์ และพลังงำนทดแทน เช่น แผงโซล่ำเซลล์ ชำร์จคอนโทรลเลอร์ แบตเตอรี่ อินเวอร์เตอร์ อุปกรณ์ประกอบ หลอดไฟ LED และปั๊มน้ำโซล่ำเซลล์
- ให้บริกำรออกแบบ ติดตั้ง และให้คำปรึกษำเกี่ยวกับอุปกรณ์ และระบบโซล่ำเซลล์ และพลังงำนทดแทน ระบบแสงสว่ำง ระบบปั๊มน้ำ

ที่อยู่
89/2ถ.รัชดา-รามอินทรา แขวงคลองกุ่ม, บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทรศัพท์ 061-545-5353
เบอร์แฟกซ์ 02-101-8991
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

4 ตุลาคม 2555

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 13 ต.ค. 2558
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##