กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > การจัดการขยะอุตสาหกรรม และบำบัดของเสีย > บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ก่อให้เกิดกากของเสียจากกระบวนการผลิตมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งหากไม่มีการควบคุมดูแลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง กากอุตสาหกรรมที่เกิดจากการผลิตสินค้าอุปโภคของโรงงานอุตสาหกรรม เหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาเป็นอันตราย ต่อสภาพแวดล้อมและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนชาวไทย จากความมุ่งหวังของภาครัฐที่ต้องการแก้ไขปัญหา การจัดการกากอุตสาหกรรมประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถ แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนได้ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดตั้งบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือ เจนโก้ ขึ้นเพื่อ เป็นกลไกสำคัญในการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ได้รับผลกระทบจากกากอุตสาหกรรมที่เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในปี 2537 ที่ เจนโก้ ถูกจัดตั้งขึ้นในฐานะบริษัทจำกัด จนกระทั่งเติบโตเป็นบริษัทมหาชนในปัจจุบันโดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ร่วมถือหุ้นหลักของเจนโก้ เพื่อกำกับดูแลและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและ ประชาชนทั่วไป ณ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน1,190 ล้านบาท โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ เจนโก้ ประกอบด้วยประชาชนและนักลงทุนทั่วไปจำนวน 84.15% กระทรวงอุตสาหกรรม 14.41% และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 1.44%

Click to preview
ชื่อบริษัท
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
General Environmental Conservation Public Company Limited
รายละเอียดธุรกิจ

บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม

สินค้า / บริการ

การให้บริการบำบัดและกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย ซึ่งรวมถึงการให้บริการจัดเก็บ รวบรวม และขนส่งกากของเสียเพื่อนำไปบำบัดหรือกำจัด

ที่อยู่
สำนักงานใหญ่
เลขที่ 447 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด, ปากเกร็ด, นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2502-0900-99
เบอร์แฟกซ์ 0-2502-0999
อีเมล์ HRD@genco.co.th
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2559

ทุนจดทะเบียน

1,190,000,000 บาท

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 22 ก.พ. 2560
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##