กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > การจัดการขยะอุตสาหกรรม และบำบัดของเสีย > บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้ในการรวบรวม ขนส่ง และจัดเก็บของเสีย อุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดโดยกระบวนการเผาทำลาย มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการโดยเน้นการพัฒนาการให้บริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และตระหนักถึงความสำคัญของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นอันดับแรก เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและเพื่อขจัดหรือควบคุมไม่ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ดังนี้


“ทำตามกฎ ลดมลพิษ คิดพัฒนา ลูกค้าพึงพอใจ ห่วงใยบุคคลาการ”

และเพื่อการดำเนินงานของบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามนโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย รวมทั้งสอดคล้องการวางแผนการดำเนินงานและบรรลุซึ่งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องบริษัทจึงกำหนดวัตถุประสงค์แลเป้าหมายไว้ดังนี้

  • ให้บริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีการตอบกลับแบบสำรวจไม่น้อยกว่า 70% ของกลุ่มเป้าหมายการสำรวจ 80% ของผลสำรวจจะต้องผ่านเกณฑ์กำหนด
  • ปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดของลูกค้า
  • ควบคุม ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินงาน โดยมีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปลายปล่องต่ำกว่าค่ามาตราฐานกฎหมายกำหนด 10%
  • ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อสิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัย
  • สนับสนุน ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและสถานที่ทำงานให้ปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ ความเสี่ยง การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และโรคจากการทำงานในทุกๆ กระบวนการและทุกหน่วยงาน โดยต้องไม่มีอุบัติเหตุที่พนักงานได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
  • ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนรวมในระบบการจัดการด้านคุภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
  • สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

ชื่อบริษัท
บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
AKKHIE PRAKARN Public Company Limited.
รายละเอียดธุรกิจ

เป็นผู้ให้ในการรวบรวม ขนส่ง และจัดเก็บของเสีย อุตสาหกรรม

สินค้า / บริการ

รวบรวม ขนส่ง และจัดเก็บของเสีย อุตสาหกรรม

ที่อยู่
792 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ , เมือง, สมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 0-2323-0714-21
เบอร์แฟกซ์ 0-2323-0724, 0-2709-3857
อีเมล์ porlatum_hrakp@hotmail.com
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

21/11/2011

ทุนจดทะเบียน

202000000

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 24 ก.พ. 2560
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##