กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > พลังงาน, เชื้อเพลิง > บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ความเป็นมา : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ลานนาลิกไนต์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000397 (เดิมเลขที่ บมจ. 72) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2528 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2535 โดยได้รับอนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียนให้นำหุ้นสามัญเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2537 โดยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มทรัพยากร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค และเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
LANNA RESOURCES Public Co., Ltd.
รายละเอียดธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 2 ประเภท ดังนี้
1.Solid Fuel: ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นธุรกิจหลัก และ
2.Liquid Bio-Fuel: ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นธุรกิจรอง

สินค้า / บริการ

จำหน่ายถ่านหิน

ที่อยู่
888/99 ชั้น 9 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี , ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2253-8080, 0-2253-6820
เบอร์แฟกซ์ 0-2253-6822, 0-2253-5014
อีเมล์ lanna@lannar.com
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

4 ตุลาคม 2528

ทุนจดทะเบียน

524,999,679 บาท

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 01 มี.ค. 2560
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link