กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > สถาบันการเงิน, ประกันภัย > บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
Gcapital

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

         ดำเนินธุรกิจการให้เช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร โดยการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่เกษตรกรให้เข้าถึงแหล่งเงินลงทุนได้ง่ายขึ้น ทำให้เกษตรกรได้มีโอกาสในการนำเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยไปใช้งาน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นำมาซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้มั่นคงและยั่งยืน

        จากแนวคิดของบริษัทฯ ที่ว่า “สินเชื่อฉับไว เกษตรไทยก้าวหน้า” ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 100 ล้านบาท

   ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืนนั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อในสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้ในการประกอบ อาชีพ นำมาซึ่งรายได้และการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงยั่งยืน โดยบริษัทฯ ตระหนักทั้งยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการคัดสรรสินค้าที่ดี มีประสิทธิภาพ และออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ประกอบกับมุ่งเน้นต่อการพัฒนากระบวนการทำงาน และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทฯ มีแนวคิดของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ “ความสำเร็จของลูกค้า คือ ความสำเร็จของบริษัทฯ” กล่าวคือ เมื่อลูกค้าประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ บริษัทฯ ก็จะประสบความสำเร็จทางธุรกิจ มีความเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนควบคู่กันไป

ชื่อบริษัท
บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
Gcapital Co Ltd
ผู้รับผิดชอบ

นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา

รายละเอียดธุรกิจ

เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ซึางมีบริการที่แตกต่างและหลากหลาย โปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนพัฒนาต่อยอดบริการทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคมแลัสิ่งแวดล้อม

สินค้า / บริการ

บริการสินเชื่อสบายใจจาก จี แคปปิตอล ตัวช่่วยทางการเงิน ให้คุณสบายใจได้ในทุกจังหวะชีวิต

  • สบายใจเกษตรกร : สินเชื่อสบายใจสำหรับเกษตรกร เพื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร
  • สบายใจพนักงาน : สินเชื่อสบายใจสำหรับพนักงานบริษัท / โรงงาน เพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิต
  • สบายใจตลาด : สินเชื่อสบายใจสำหรับพ้อค้า / แม่ค้า เพื่อจ่ายค่าแผงและเป็นเงินทุนหมุนเวียน
  •  สบายใจอันดามัน : สินเชื่อสบายใจสำหรับผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยว
  • สบายใจธุรกิจ : สินเชื่อสบายใจผู้ประกอบการ เพื่อเป็นเงินทุนในการขยายกิจการ  และเสริมสภาพคล่อง
  • รถขายทอดตลาด : รถเกี่ยวนวดข้าวขายทอดตลาด  ทางเลือกของคุณภาพดี ราคาคุ้มค่า
ติดต่อเรา
161/1 อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ ชั้น 8 ซ.มหาดเล็กหลวง 3 ถ.ราชดำริ ,ลุมพินี , ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ 02-651-9995
เบอร์แฟกซ์ 02-651-9553
อีเมล์ cms.gcap@gcapital.co.th
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

วันที่ 18 สิงหาคม 2547

ทุนจดทะเบียน

150,000,000.00 บาท

รอบตัดบัญชี

31/12/2562

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 16 ส.ค. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link