กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > พลังงาน, เชื้อเพลิง > บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
WP ENERGY

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

 WP Energy คือ ผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "เวิลด์แก๊ส"

      โดดเด่นด้วยการบริหารจัดการโดยบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางและเต็มไปด้วยประสบการณ์อันยาวนาน กว่า 40 ปี พร้อมให้บริการด้วยโครงสร้างธุรกิจที่สมบูรณ์แบบและครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ด้วยท่าเรือรองรับการขนถ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) อย่างครบวงจร ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ำ รวมถึงให้บริการคลังจัดเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยเทคโนโลยีการจัดเก็บก๊าซที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงในระดับสากล ครบครันด้วยบริการด้านการขนส่ง โดยบริษัทในเครืออย่าง "อีเกิ้ล อินเตอร์ทรานส์ จำกัด" ที่ให้บริการด้วยรถขนส่งขนาดใหญ่มากกว่า 160 คัน ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ทำให้การรับและนำส่งก๊าซไปยังคู่ค้า ตรงต่อเวลาและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

       WP Energy พิถีพิถันในการจัดหาแก๊สคุณภาพ โดยมีกองเรือที่มีการควบคุมและตรวจสอบปริมาณการรับและจ่ายแก๊ส ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบสถานะการขนส่งด้วยระบบ GPS ที่นำสมัย อีกทั้งการรับแก๊สเข้าถังเก็บ การบรรจุแก๊ส โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะนำแก๊สไปสู่ทุกภาคธุรกิจและครัวเรือน ด้วยประสิทธิภาพการบริการที่สูงสุด

วิสัยทัศน์
"เป็นผู้นําในธุรกิจพลังงานระดับภูมิภาค ด้วยนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ"

พันธกิจ

 1. บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล ต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจอย่างมั่นคง
 2. ขยายธุรกิจ LPG ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
 3. พัฒนาศักยภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพ
 4. ร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงฃ
 5. มองหาช่องทางใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาการให้บริการ
ชื่อบริษัท
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
WP ENERGY Public Company Limited
ผู้รับผิดชอบ
 1. นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ       (ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ)
 2. นางนิศกร ทัดเทียมรมย์   (ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)
 3. นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง      (กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร)
 4. นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์   (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
 5. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์  (กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง)
 6. นายบวร วงศ์สินอุดม       (กรรมการ/กรรมการบริหาร)
 7. นายสง่า รัตนชาติชูชัย      (กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
 8. นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง (กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานขายและปฏิบัติการ/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายขาย)
 9. นางลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์ (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)
 10. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์         (กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง)
 11. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ       (กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง)
 12. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์           (กรรมการ)
รายละเอียดธุรกิจ

จำหน่ายปิโตรเลียมเหลว LPG

สินค้า / บริการ
 • LPG พลังงานบริสุทธิ์ (พลังงานที่มีการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม)
 • สถานีบริการ (WP Energy ครองส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มสถานีบริการก๊าซ LPG เป็นอันดับ 1)
   
   * สถานีบริการวังมะนาว ณ ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุร
 •    * สถานีบริการบางแก้ว ณ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ก๊าซหุงต้ม (WP Energy จัดจำหน่ายก๊าซหุงต้ม LPG ให้กับภาคครัวเรือน ได้แก่ โรงบรรจุ ร้านค้าแก๊ส และผู้ใช้ก๊าซภาคพาณิชยกรรม ด้วยบรรจุภัณฑ์ถัง
 • ก๊าซคุณภาพ หลากหลายขนาด)
ติดต่อเรา
อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชั้น 15 เลขที่ 1 ซ.วิภาวดีรังสิต 5 ถ.วิภาวดีรังสิต ,จอมพล , จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0 2272 3322
เบอร์แฟกซ์ 0 2272 0655
อีเมล์ info@wp-energy.co.th
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

ทุนจดทะเบียน

518,500,000.00 บาท

ผู้ถือหุ้น
 1. นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา                       จำนวนหุ้น 84,998,404 , 16.39% 
 2. นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์                              จำนวนหุ้น  58,674,567 , 11.31% 
 3. น.ส ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง                             จำนวนหุ้น  52,388,847 , 10.10%
 4. นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์                             จำนวนหุ้น  37,312,408 ,   7.19%
 5. พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง                         จำนวนหุ้น  36,451,514 ,   7.03%
 6. นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วง                                 จำนวนหุ้น  31,768,435 ,   6.12% 
 7. นาย ไพศาล พาณิชยชะวงศ์                          จำนวนหุ้น  24,213,366 ,   4.67% 
 8. น.ส. อภิรดี โอภาสเอี่ยมลิขิต                         จำนวนหุ้น  22,000,000 ,   4.24%
 9. VERWALTUNGS-UND PRIVAT-BANK AKTIENGESELLSCHAFT 
                                                                  จำนวนหุ้น  17,281,471 ,   3.33% 
 10. นาย วัชริศวร์ พงษ์พานิช                              จำนวนหุ้น  12,040,261 ,   2.32% 
 11. นาง ราณี เอื้อทวีกุล                                     จำนวนหุ้น  10,000,000 ,   1.92%
 12. อื่นๆ                                                         จำนวนหุ้น 131,370,727 , 25.36% 
จำนวนพนักงาน

395 คน

รอบตัดบัญชี

31/12/2562

ใบรับรอง
 • ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
 • มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับมาตรฐานสากล (OHSAS / TIS 18001)
ลูกค้าสำคัญ
 • กลุ่มลูกค้าภาคครัวเรือน 
  - กลุ่มโรงบรรจุก๊าซ : WP Energy มีกลุ่มลูกค้าโรงบรรจุเอกชนกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคกว่า 150 โรงบรรจุ  
  - กลุ่มร้านค้าแก๊ส : ร้านค้าแก๊สเครือข่ายของ WP Energy มากกว่า 500 ราย ทั่วประเทศ 
  - กลุ่มพาณิชยกรรม : ปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำเป็นจำนวนมากกว่า 1,000 ราย
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 16 ส.ค. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link