กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > สถาบันการเงิน, ประกันภัย > บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

               บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อ วันที่ 21 มกราคม 2553 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในวันที่ 9 กันยายน 2554 บริษัทก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจการเงิน โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของกลุ่มบริษัทด้านการเงิน มีเครือข่ายกับบริษัทระหว่างประเทศที่ให้บริการเกี่ยวกับสินค้าด้านการเงิน และจะให้ความสำคัญในการบริหารอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ให้บริการที่มีคุณภาพและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นตลอดจนการดูแลเอาใจใส่สวัสดิการของพนักงาน

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นที่จะเป็นกลุ่มบริษัททางการเงินชั้นนำ ที่มีเครือข่ายพันธมิตรในระดับสากล ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายและครบถ้วน

พันธกิจ
สร้างคุณค่าสูงสุดภายใต้หลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่

 • ผู้ถือหุ้น
  :
  สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
 • พนักงาน
  :
  พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากร
 • คู่แข่ง
  :
  ดำเนินการแข่งขันทางธุรกิจให้เป็นไปตามกรอบกติกาและตามกฎหมาย
 • ลูกค้า
  :
  สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
 • เจ้าหนี้
  :
  ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม
 • องค์กรกำกับดูแลและหน่วยงานรัฐ
  :
  ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆที่กำหนดโดยองค์กรที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด โดยต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกกรณี
 • สังคม
  :
  ร่วมช่วยเหลือสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม
ชื่อบริษัท
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
AIRA Capital Public Company Limited
ผู้รับผิดชอบ

นาย ปกรณ์  มาลากุล ณ อยุธยา (ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ)

รายละเอียดธุรกิจ

ประกอบกิจการประเภทโฮลดิ้ง ลงทุนในบริษัทอื่น นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ จะลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้านการเงินเป็นหลัก ทั้งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 75 ของเงินลงทุน และนอกเหนือจากธุรกิจการเงิน บริษัทฯ สามารถลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ได้ เพื่อกระจายความเสี่ยง แต่ต้องมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนเงินลงทุนทั้งหมด การลงทุนของบริษัทฯ จะเป็นการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยรับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลและกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเมื่อได้รับผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 9 บริษัท และบริษัทร่วม 2 บริษัท

สินค้า / บริการ

• ให้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจร ทั้งในด้านการเงินและการบัญชี 

• ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

• ให้เช่า เช่าซื้อ และเช่าแบบลีสซิ่ง ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

• ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านการก่อสร้างอาคารสูง 

ติดต่อเรา
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 ถ.พญาไท ,ปทุมวัน, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ 02-080-2888
เบอร์แฟกซ์ 02-160-5395
อีเมล์ ir@aira.co.th
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

วันที่ 9 กันยายน 2554 

ทุนจดทะเบียน

1,790,000,000.00 บาท

รอบตัดบัญชี

31/12/2562

ใบรับรอง

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หมายเลข 48 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 05 ต.ค. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link