กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > พลังงาน, เชื้อเพลิง > บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

"ทาคูนิ กรุ๊ป" เริ่มต้นจากการเป็นผู้ขนส่งก๊าซแอลพีจีให้กับ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ระดับโลก และเป็นบริษัทฯ ข้ามชาติที่ต้องการ ผู้ขนส่งที่มีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนา จนเป็นผู้ขนส่งมาตรฐานเป็นเลิศ บริษัทฯได้รับคัดเลือกให้ทำงานร่วมกับบริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด ตั้งแต่ในปี 2542 และได้พัฒนาระบบการทำงาน จนในปี 2552 บริษัทได้รับรางวัล Zero Accident Awards จาก บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด ก่อนที่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด จะได้ยุติการทำธุรกิจก๊าซแอลพีจีในเอเชีย

วิสัยทัศน์
"เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจพลังงาน มุ้งเน้นคุณภาพและความปลอดภัย"

พันธกิจ

  1. ขยายการดำเนินธุรกิจบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
  2. ให้บริการอย่างมืออาชีพ โดยพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรและบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง
  3. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ชื่อบริษัท
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้รับผิดชอบ

นาย วิศิษฎ์ อัครวิเนค  (ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)

รายละเอียดธุรกิจ

กลุ่มบริษัททาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 6 กลุ่ม คือ คือ

  1. ธุรกิจจัดหา/จำหน่ายแก๊ส LPG บริษัทฯ เป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 7 ทำหน้าที่จัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซ LPG ให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
  2. ธุรกิจขนส่งทางบก เป็นผู้ขนส่งแก๊สLPG และแอมโมเนีย ทำหน้าที่ขนส่งก๊าซให้กับบริษัทและลูกค้า
  3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง ให้บริการก่อสร้างแก๊สและน้ำมัน ในลักษณะ Engineering Procurement Construction (EPC)
  4. ธุรกิจติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ และให้บริการติดตั้งระบบก๊าซ LPG และ NGV สำหรับยานยนต์
  5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม ให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมสำหรับระบบงานท่อก๊าซและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับอุตสาหกรรมและสถานีบริการไปจนถึงการให้บริการตรวจสอบระบบก๊าซสำหรับยานยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด
  6. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
สินค้า / บริการ

► ก๊าซ LPG ภาคขนส่ง (สถานีบริการ) : ให้บริการจำหน่ายก๊าซ LPG สู่ภาคขนส่ง(สถานีบริการ)

► ก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรม : ให้บริการจำหน่ายก๊าซ LPG สู่ภาคอุตสาหกรรม

► ก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน : ให้บริการจำหน่ายก๊าซ LPG สู่ภาคครัวเรือน

ติดต่อเรา
140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถ.กาญจนาภิเษก ,บางแค, บางแค, กรุงเทพฯ 10160
เบอร์โทรศัพท์ 0-2455-2888
เบอร์แฟกซ์ 0-2455-2763
อีเมล์ stg@takuni.com
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

ปี 2538

ทุนจดทะเบียน

600,000,000.00 บาท

รอบตัดบัญชี

31/12/2562

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 10 ก.ย. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link