กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > พลังงาน, เชื้อเพลิง > บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด มหาชน
บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด มหาชน

บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด มหาชน

 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง (ความบริสุทธิ์ 99.5% โดยปริมาณ) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2544 และได้รับใบอนุญาติให้ผลิตเอทานอลเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2545 โดยมี บริษัท ลานนา รีซอสเซส จำกัด  เป็นผู้ถือหุ้นหลักด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ้มต้น 10 ล้านบาท และมีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องเป็น 1,000 ล้านบาท 
ในปัจจุบัน โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ตำบล หนองมะค่าโรง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้เทคโนโลยีการผลิต Meguin Interis ประเทศฝรั่งเศสสามารถผลิตเอทานอลที่มีบริสุทธิ์ได้ถึง 99.8% โดยปริมาตราจำหน่ายให้ผู้ค้าน้ำมันเพื่อผสมเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ปัจจุบันประกอบด้วย 2 สาย การผลิต ดังนี้

  • สายการผลิตที่ 1 ที่กำลังการผลิต 150,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบ
  • สายการผลิตที่ 2 ที่กำลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน สามารถใช้ได้ทั้งกากน้ำตาลและมันสำประหลังในการผลิต

วิสัยทัศน์
"เป็นผู้นำในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และสังคมที่มีคุณภาพ"

พันธกิจ
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะผลิตและส่งเสริมการใช้เอทานอลเป็นพลังงานทดแทน โดยร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชน ให้เกิดบูรณาการในการพัฒนาการใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ผู้ถือหุ้น พันธมิตรธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม

ชื่อบริษัท
บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด มหาชน
ผู้รับผิดชอบ

นาย สุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล   (ประธานกรรมการบริษัท)

รายละเอียดธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลแปลงสภาพ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

สินค้า / บริการ

► เอทานอลแปลงสภาพ (Denature Ethanol)

► ฟูเซลออย (Fusel oil)

ติดต่อเรา
888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 ถ.เพลินจิต ,ลุมพินี , ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2627-3890-4
เบอร์แฟกซ์ 0-2627-3889
อีเมล์ info@thaiagroenergy.com
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

วันที่ 25 ตุลาคม 2544

ทุนจดทะเบียน

1,000,000,000.00 บาท

รอบตัดบัญชี

31/12/2562

ใบรับรอง

• ISO 9001:2015

• ISO 14001:2015

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 10 ก.ย. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link