กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > สถาบันการเงิน, ประกันภัย > บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทประกันภัยและประกันชีวิตในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9พฤศจิกายน พ.ศ.2494 โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เคยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ในระหว่างปี พ.ศ.2518 ถึงปีพ.ศ. 2537 ด้วยเงินลงทุนจำนวน 2,000,000 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 ได้มีการโอนหุ้นบางส่วนของจอมพลสฤษดิ์ กับ ส่วนของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ไปเป็นของกระทรวงการคลัง กระทั่งในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการโอนหุ้นบางส่วนให้กระทรวงการคลัง รวมจำนวนทั้งสิ้นร้อยละ 55.6 จึงส่งผลให้ทิพยประกันภัย มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้แปรรูปบริษัทจากการเป็นรัฐวิสาหกิจมาเป็นบริษัทมหาชน เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 จากนั้นนับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2538 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น " บริษัทมหาชน " อย่างสมบูรณ์ โดยมีกระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ชื่อบริษัท
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Dhipaya Insurance Company Limited
ผู้รับผิดชอบ

นาย สมใจนึก เองตระกูล   (ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานกรรมการอิสระ)

รายละเอียดธุรกิจ

เว็บไซต์ขายประกันออนไลน์ จาก บริษัทประกันภัยอันดับ1 ประกันทั้ง รถยนต์ ภัยบ้าน และการเดินทางรวมถึงภัยอื่นๆ ครอบคลุมทุกความต้องการ

สินค้า / บริการ

• ประกันภัยรถยนต์

• ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สินประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน

• ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

• ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

• ประกันภัยเครื่องบิน

• ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

• ประกันภัยอื่นๆ

• ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม

• ประกันภัยสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย

• กบข. อุ่นใจประกันภัยทิพย

• KTC ทิพยประกันภัย ไทเทเนียมการ์ด

• TIP Smart SME

• TIP ชดเชยทัวร์

• Forever Rewards แลกซื้อ พ.ร.บ.

• ดาวน์โหลดเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ

• สินไหมรถยนต์

• สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุ และการเดินทาง

• สินไหมทั่วไป

ติดต่อเรา
เลขที่1115 ถ.พระราม 3 ,ช่องนนทรี , ยานนาวา, กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2239-2200 ต่อ 2160
เบอร์แฟกซ์ 0-2239-2049
อีเมล์ chonnipap@dhipaya.co.th
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2494

ทุนจดทะเบียน

600,000,000.00 บาท

รอบตัดบัญชี

31/12/2562

ใบรับรอง

► ISO 9001

► ISO 27001

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 10 ก.ย. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link