กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > สถาบันการเงิน, ประกันภัย > บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

            เป็นธุรกิจที่ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์มือสอง ธุรกิจได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นระยะเวลา 20 ปี และเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 บริษัทได้แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชน” มีผู้ถือหุ้นหลัก ได้แก่ ตระกูลวีระพงษ์ และ ตระกูลตันตราภรณ์
            บริษัท Premium Financial Services Co,.Ltd.(เรียกว่าPFS)(ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการให้สินเชื่อรถยนต์ และการรับประกันชิ้นส่วนรถยนต์มือสอง ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ในตลาดด้านสินเชื่อรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่น ได้แจ้งความประสงค์ในการขอเข้าทำสัญญาการร่วมมือทางธุรกิจ (Business Alliance Agreement) กับบริษัท โดยจะถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 25.50 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทหลังการเพิ่มทุ
            ในเดือน พฤศจิกายน 2559 จัดตั้งบริษัท อีสเทิร์น พรีเมี่ยม เซอร์วิส จำกัด หรือ Eastern Premium Services Co,.Ltd มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ครบวงจร
             ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,110,614,740 บาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่จำนวน 14,869,345 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นการจัดเตรียมหุ้นสามัญเพิ่มให้เพียงพอ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ECL-W2 ที่จะมีกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

วิสัยทัศน์
"เป็นผู้ชำนาญในตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง เป็นคู่ค้าที่ยุติธรรม ให้บริการที่ดีเลิศ และสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ ผู้มีส่วนได้เสีย"

พันธกิจ

  • เสริมสร้างศักยภาพสูงสุดในการให้บริการ เพื่อรักษาความได้เปรียบ ในการแข่งขันด้วยความมุ่งมั่น จากพนักงานที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อตอบสนอง ความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และผลตอบแทนสูงสุด แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม และรับผิด ชอบต่อสังคม
  • เป็นผู้ชำนาญในตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง ธุรกิจดำเนินการยาวนาน อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี
  • ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องสินค้าและบริการ และไม่เลือกปฏิบัติ
  • ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

คำขวัญ

  • อยากมีรถ เราจัดให้
  • Speed Car Speed Money
  • อีซีแอล ออโต้ แคช (ECL Auto Cash)
ชื่อบริษัท
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ผู้รับผิดชอบ

นาย ปรีชา วีระพงษ์  (ประธานกรรมการ)

รายละเอียดธุรกิจ

ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถ โดยมุ่งเน้นรถยนต์มือสองประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถตู้ รถกระบะ และอื่น ๆ สินเชื่อ car loan เป็นการให้บริการเงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการซื้อรถยนต์ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการให้บริการหลังการขาย โดยการให้บริการรับต่อทะเบียนรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัย และ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถยนต์

สินค้า / บริการ

• สินเชื่อรถยนต์

• สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

• สินเชื่อรถบรรทุก

• ต่อประกันภัย

• ต่อภาษีรถยนต์

• ทะเบียนสวย

ติดต่อเรา
976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ, ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2641-5252
เบอร์แฟกซ์ 0-2641-5994-5
อีเมล์ info@ecl.co.th
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

วันที่ 15 กันยายน 2546

ทุนจดทะเบียน

1,663,285,866.00 บาท

รอบตัดบัญชี

31/12/2562

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 09 ก.ย. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link