กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > พลังงาน, เชื้อเพลิง > บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
EternalEnergy

บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)

CLEAN ENERGY
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจผลิตพลังงานสะอาดที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

              ตั้งแต่ปี 2560 บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจที่เป็น Holding Company โดยมีบริษัทย่อยคือ บริษัท บุญเอนก จำกัด และบริษัทย่อยทางอ้อมคือ บริษัท เจริญพรพลังงาน จำกัด ดำเนินธุรกิจเกษตรกรรมปลูกมันสำปะหลังรวมถึงให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และมีบริษัทร่วมคือ บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำร่วมกัน

              วัตถุประสงค์เดิมของบริษัทคือ ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาด คือเอทานอลความบริสุทธิ์ 99.50% จากมันสำปะหลังเส้นเพื่อจำหน่ายให้แก่บริษัทผู้ผลิตน้ำมันในการนำเอทานอลไปผสมกับน้ำมันเบนซินเพื่อให้ได้น้ำมันแก๊ซโซฮอล์ใช้กับรถยนต์ แต่บริษัทได้ยกเลิกโครงการผลิตเอทานอลแล้วตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 บริษัทยังคงมีวัตถุประสงค์เดิมคือการผลิตพลังงานทดแทนชนิดอื่น และได้เข้าลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าและไอน้ำจากวัตถุดิบก๊าซธรรมชาติในบริษัทร่วม-บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจพลังงานสะอาดตั้งแต่ปี 2557

วิสัยทัศน์
"เป็นบริษัทผลิตพลังงานสะอาดชั้นนำ"

พันธกิจ

  • ผลิตพลังงานสะอาดที่มีคุณภาพ น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจให้เข้มแข็งเจริญเติบโต
  • ให้ความสำคัญแก่สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
  • ยึดหลักการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลพร้อมกับการสร้างผลกำไรให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน
  • สร้างความพอใจต่อลูกค้าทุกกลุ่มโดยคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างซื่อสัตย์และมีคุณธรรม
  • มุ่งสร้างความร่วมมือ ความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
  • พัฒนาพนักงานให้มีความสามารถ มีจริยธรรมอันดี และยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
ชื่อบริษัท
บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
ผู้รับผิดชอบ

นาย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  (ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ)

รายละเอียดธุรกิจ

มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน มีการประกอบธุรกิจเกษตรกรรมมันสำปะหลัง และร่วมลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ

สินค้า / บริการ

• ธุรกิจเกษตรกรรมปลูกมันสำปะหลัง

• อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ

ติดต่อเรา
เลขที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ชั้น 8 ถ.วิภาวดีรังสิต ,จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2554-8000
เบอร์แฟกซ์ 0-2554-8001
อีเมล์ Investment@EternalEnergy.co.th
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

ปี 2530

ทุนจดทะเบียน

2,780,000,000.00 บาท

รอบตัดบัญชี

31/12/2562

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 02 ก.ย. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link