กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > พลังงาน, เชื้อเพลิง > บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ckpower

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

            ปัจจุบันบริษัทลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในโครงการไฟฟ้า 3 ประเภท ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โดยแบ่งเป็นการลงทุนในโครงการไฟฟ้าที่เป็น บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวม 6 บริษัท ดังนี้
การลงทุนในบริษัทย่อย รวม 3 บริษัท ประกอบด้วย

  • บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (“NN2”) ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทแกนของบริษัทในสัดส่วน การถือหุ้นที่ร้อยละ 46 โดยเป็นการลงทุนผ่านบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด
  • บริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“BIC”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 65
  • บริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”) ในสัดส่วน การถือหุ้นที่ร้อยละ 100

การลงทุนในบริษัทร่วม รวม 3 บริษัท ประกอบด้วย

  • บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (“XPCL”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 37.5
  • บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำกัด (“CRS”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 30
  • บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด (“NRS”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 30

วิสัยทัศน์
"เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ที่มีการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพ"

พันธกิจ

  • สร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคงและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น
  • ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ชื่อบริษัท
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้รับผิดชอบ

นาย ทนง พิทยะ (ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ)

รายละเอียดธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยมีบริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นบริษัทแกน

สินค้า / บริการ

• โครงสร้างการลงทุน

• โรงงานไฟฟ้าพลังน้ำ

• โรงงานไฟฟ้าพลังงานเแสงอาทิตย์

• โรงงานพลังความร้อนร่วม

ติดต่อเรา
เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย , ดินแดง, กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2691-9720-2
เบอร์แฟกซ์ 0-2691-9723
อีเมล์ hr@ckpower.co.th
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

วันที่ 8 มิถุนายน 2554

ทุนจดทะเบียน

9,240,000,000.00 บาท

รอบตัดบัญชี

31/12/2562

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 31 ส.ค. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link