กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > สถาบันการเงิน, ประกันภัย > บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน
chayo

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและการให้บริการติดตามและทวงถามหนี้ โดยสามารถแบ่งประเภทธุรกิจตามลักษณะการดำเนินงานได้ทั้งหมด 3 ประเภท ประกอบด้วย ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ และธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โดยบริษัทได้ดำเนินธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้มาเป็นระยะเวลากว่า 20 พ.ศ. ก่อนที่จะขยายธุรกิจโดยเน้นการลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในพ.ศ. 2557 ต่อมา ในพ.ศ. 2559 บริษัทได้จัดตั้งธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่บริษัทให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้

วิสัยทัศน์
"เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้ที่มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง"

พันธกิจ

  • บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ตามกฎหมาย และพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้
  • เสริมสร้างและรักษาภาพลักษณ์ของลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง
  • ใช้การตลาดนำ ทำอย่างเป็นระบบ จบหรือครบ กระบวนการขั้นตอน
  • บริหารจัดการด้วยระบบคุณธรรม ให้ความสำคัญกับทางออกของลูกหนี้
ชื่อบริษัท
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน
ผู้รับผิดชอบ

นาย วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ)

รายละเอียดธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเจรจาติดตามและเร่งรัดหนี้สิน และบริหารสินทรัพย์จากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจากสถาบันการเงิน และกิจการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

สินค้า / บริการ

• ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

• ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้

• ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

• ธุรกิจการปล่อยสินเชื่อ

ติดต่อเรา
44/499-504 ถ.พหลโยธิน ,อนุสาวรีย์, บางเขน, กรุงเทพฯ 10220
เบอร์โทรศัพท์ 0-2016-4499
เบอร์แฟกซ์ 0-2001-2555
อีเมล์ center@chayo555.com
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

วันที่ 11 มีนาคม ปี 2540

ทุนจดทะเบียน

308,000,000.00 บาท

รอบตัดบัญชี

31/12/2562

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 31 ส.ค. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link