กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานฉีดพลาสติก > COLCOAT(THAILAND)CO.,LTD
COLCOAT(THAILAND)CO.,LTD
หากเป็นเรื่องเทคนิคด้านการฉีดขึ้นรูปพลาสติกใส,ผลิตเลนส์พลาสติกหรือแก้วนำแสง (light guide plates and rods)ได้โปรดไว้วางใจเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัว


COLCOAT(THAILAND) CO., LTD. (ต่อจากนี้จะใช้แทนด้วยคำว่า " บริษัทเรา") ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy ไว้ใน FACK-LINK (ซึ่งต่อไปนี้จะแทนด้วยคำว่า "Hompage ")
 

หัวข้อที่ 1 คำนิยามของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง" ข้อมูลส่วนบุคคล "ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย และข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลเฉพาะได้โดยใช้ชื่อ สังกัด ที่อยู่อีเมล หรือคำอธิบายอื่น ๆ ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม นอกจากนี้ยัง หมายถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (ข้อมูลระบุตัวบุคคล) จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียว เช่น ลักษณะที่ปรากฏ ลายนิ้วมือ ข้อมูลเสียง และหมายเลขประจำตัวประชาชน
 

หัวข้อที่ 2 วิธีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเราจะทำการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม Hompage อย่างเช่น E-mail Address ที่อยู่ ชื่อ สกุล
 

หัวข้อที่ 3 วัตถุประสงค์ของการนำไปใช้และการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบนHompageนี้ทางของบริษัทเราได้เขียนระบุไว้ตามรายละเอียดด้านล่าง

● สำหรับตอบคำถามจากผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม Hompage (รวมถึงใช้ยืนยันตัวตน)
● สำหรับส่งE-Mailอัพเดตข้อมูลใหม่ๆภายในบริษัทรวมไปถึงการชำระเงินและการบริการต่างๆไปยังผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม (ยืนยันความต้องการของเจ้าตัว)
● เพื่อปฏิเสธการใช้งานของผู้ที่วัตถุประสงค์ในทางทุจริต
● ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมHompageสามารถดู,เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือลบข้อมูลพร้อมทั้งดูสถานะการใช้งานของข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ได้
● วัตถุประสงค์ที่มาพร้อมกับวัตถุประสงค์ข้างต้น
 

หัวข้อที่ 4 อัพเดตวัตถุประสงค์การใช้งาน

บริษัทเราจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับการยอมรับว่าวัตถุประสงค์การใช้งานนั้นสมเหตุสมผลมีความสอดเคล้องกับข้อก่อนหน้า

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การนำไปใช้ หลังจากที่ทำการเปลี่ยนแปลงแจ้งผู้ที่เยี่ยมชมHompage รับทราบที่Hompageในรูปแบบสาธารณะ
 

หัวข้อที่ 5 มาตรการด้านความปลอดภัย

บริษัทเราจะดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันข้อมูลหลุดรอด
 

หัวข้อที่ 6 ดูแลส่วนพนักงาน

เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลสูญหายและเกิดวามเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทเราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดและอธิบายชีแจงเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการการใช้ข้อมูล
 

หัวข้อที่ 7 ดูแลส่วนภายนอก

เมื่อบริษัทของเราจ้างบุคคลภายนอกทั้งหมดหรือแค่บางส่วนสำหรับสำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทของเราจะจัดให้มีการควบคุมดูแลเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมแก่บุคคลภายนอก เพื่อที่จะสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างปลอดภัย
 

หัวข้อที่ 8 การส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลที่ 3

บริษัทจะไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคลลที่ 3 หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เยี่ยมชมHompage

● เมื่อเป็นไปตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อบังคับอื่นๆ
● ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อที่จะรักษาชีวิต,ร่างกายรวมถึงทรัพย์สินเมื่อผู้เข้าเยี่ยมชมHompageอยู่ในภาวะที่ไม่อาจให้ความยินยอมได้
● ส่งข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีความจำเป็นที่จะด้านสาธารณสุขหรือส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของเด็กเมื่อผู้เข้าเยี่ยมชมHompageอยู่ในภาวะที่ไม่อาจให้ความยินยอมได้
● ให้ความร่วมมือเมื่อมีความจำเป็นต่อการดำเนินการทางกฏหมายและข้อระเบียบบังคับของสถาบันระดับชาติหรือองค์กรในระดับท้องถิ่นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายหากบริษัทเราเข้าข่ายมีความเสี่ยงที่จะขัดขวางการปฏิบัติงาน
 

หัวข้อที่ 9 เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อผู้เยี่มชมHompageขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทางบริษัทเราจะรีบดำเนินให้ทันที

อย่างไรก็ตามหากมีการเปิดเผยนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้บริษัทเราจะพิจารณาไม่เปิดเผยข้อมูลและจะแจ้งให้ผู้เข้าเยี่ยมชมทราบทันที

● เมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายถึงชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นๆของผู้เยี่ยมชมหรือบุคคลที่3
● เมื่อมีความเสี่ยงหรือมีอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของเรา
● อื่นๆ กรณีที่ผ่าฝืนกฏหมาย

ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อใด ๆ ที่ระบุก่อนหน้าโดยหลักแล้วบริษัทจะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคล เช่นข้อมูลที่เป็นลักษณะเฉพาะเป็นต้น
 

หัวข้อที่ 10 การแก้ไขรวมถึงลบข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้เยี่ยมชม Hompage สามารถร้องขอที่จะแก้ไขเพิ่มเติมหากข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นต่อการร้องขอจากผู้เยี่ยมชม Hompage ตามหัวข้อก่อนหน้าทางบริษัทจะดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเร่งด่วน

บริษัทจะแจ้งให้ผู้เยี่ยมชม Hompage รับทราบทันทีเมื่อมีหรือไม่มีการแก้ไขโดยอ้างอิงตามข้อกำหนดก่อนหน้า
 

หัวข้อที่ 11 ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีผู้เยี่ยมชมHompageพบว่ามีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เกินขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งานหรือเนื่องจากได้มาโดยวิธีการทุจริต (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "การระงับการใช้งาน ฯลฯ" ) ผู้เยี่ยมชม Hompage สามารถร้องเรียนและร้องขอให้ทางบริษัทเราจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนได้

อ้างอิงผลการตรวจสอบของหัวข้อก่อนหน้ากรณีที่พิจารณาแล้วมีความจำเป็นต่อการร้องขอก็จะดำเนินการระงับใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลทันที

ในกรณีที่ระงับหรือไม่ระงับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อ้างอิงจากข้อกำหนดของหัวข้อก่อนหน้าทางบริษัทจะแจ้งผู้เยี่ยมชม Hompage ทันที

จะใช้ทางเลือกนี้ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผู้เยี่ยมชม Hompage หากเกิดความยุ่งยากในการระงับการใช้หรือกรณีที่มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นไปตาม2หัวข้อด้านบนหรือไม่ก็ตาม
 

หัวข้อที่ 12 การเปลี่ยน Privacy policy

เนื้อหาของนโยบายนี้มีไว้สำหรับผู้อ่านยกเว้นกฏหมายและข้อบังคับเรื่องอื่นๆที่ระบุไว้ในนโยบายนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

เว้นแต่บริษัทจะกำหนดไว้ในรูปแบบอื่นนโยบายการใช้ข้อมูลส่วนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้เมื่อโพสต์ลงในเว็บไซต์นี้
 

หัวข้อที่ 13 ติดต่อสอบถามข้อมูล

สำหรับการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายของHompageนี้ สามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่าง

ผู้รับผิดชอบ : นายปราโมทย์ ฤทธิ์ประเสริฐ
Email address : pdpa@colcoat.co.jp

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 30 พ.ค. 2565
หมวดธุรกิจ
งานฉีดพลาสติก
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link