กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ที่ปรึกษา, บัญชี, กฎหมาย > PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.
PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.
ISO Registration Company

2023 Public Training Schedule for Thai

ENGLISHWEBINAR

- สัมมนาออนไลน์ -


 

หลักสูตร Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
การตีความข้อกําหนด ISO 9001:2015 และการประยุกต์ใช้ 1 - - -  3   8  12 3 7 4 9 6 18
การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 9001 1 - - -  17   15  - 10 21 11 - 13 -
การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิผล 1 - - - -  22  19 - - 18 - 20 -
การคิดบนฐานความเสี่ยงสําหรับระบบการบริหารจัดการ 1 - - - - - - 17 - - - - -
การควบคุมเอกสารตามมาตรฐาน ISO 9001/14001:2015 1 - - -  4  - 26 - 28 25 - - -
ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานสําหรับมาตรฐาน ISO 9001:2015 1 - - - -  29  - - - - 16 - -
ผู้จัดการคุณภาพ 1 - - - - - - 24 - - 30 - -
การตีความข้อกําหนด ISO 14001:2015 และการประยุกต์ใช้ 1 - - - -  9  6 11 - 5 17 14 -
การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน 14001: 2015 1 - - - -  16  13 18 8 12 31 21 -
การประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO14001:2015 1 - - - -  23  - - 15 19 - - 19
การควบคุมสารเคมีและการจัดการตามข้อแนะนําใน SDS 1 - - - - - 20 - 22 - - - -
การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 1 - - - -  18  - - - 26 - 28 -
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 1 - - - - - - 27 25 - - - -
การตีความข้อกําหนด ISO 45001:2018 และการประยุกต์ใช้ 1 - - - - - - - 15 - - - -
การตรวจประเมินภายใน ISO 45001:2018 1 - - - -  17  - - - - 11 - -
การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสียง 1 - - - -  24  - - - - 25 - -
กฏหมายที่เกียวข้องกับความปลอดภัย 1 - - - - - 14 - - - - 22 -
เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด 1 - - - - - 8 - - - 12 - -
การตีความข้อกําหนด IATF 16949 การประยุกต์ใช้และ Sanctions 2 - - - -  18 
 19 
- - - 7
8
- - -
การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน IATF 16949 2 - - - - - - 6
7
- - - 2
3
-
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต 1 - - -  20  - - - 10 - - - 7
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ 2 - - - - - - 20
21
- - - 16
17
-
Control Plan 1 - - - - - 16 - - - 26 - -
การวิเคราะห์ระบบการวัด 1 - - - - - - 13 - - - 23 -
การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิผล โดยการใช้ 8D Report 1 - - - - - 29 - - - - - 14
QMR ที่มีประสิทธิภาพ สําหรับระบบ IATF 1 - - -  21  - - - - 21 - - -
การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ 1 - - -  27  - - - - 28 - - 21
ข้อบังคับการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต 1 - - -  28  - - - 24 - - - 28

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรมตามความเหมาะสม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทราบข้อมูลอัพเดทล่าสุด

**สอบถามราคา In-House Training เพิ่มเติมกับเจ้าหน้าฝ่ายขาย**

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 31 พ.ค. 2566
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link