กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ที่ปรึกษา, บัญชี, กฎหมาย > PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.
PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.
ISO Registration Company

2022 Public Training Schedule for Thai

ENGLISHWEBINAR

- สัมมนาออนไลน์ -


 

 

หลักสูตร Day Price Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
การตีความข้อกําหนด ISO 9001:2015 และการประยุกต์ใช้ 1 ฿3,800 -  4  - - -  7  - - - 18 - -
การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 9001 1 ฿3,800 - -  8  - - -  6  - - - 15 -
การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิผล 1 ฿3,800 - - 25 -  - 21 - - -  7  - -
การคิดบนฐานความเสี่ยงสําหรับระบบการบริหารจัดการ 1 ฿3,800 - - -  5  - - - - 14 - - 8
การควบคุมเอกสารตามมาตรฐาน ISO 9001/14001:2015 1 ฿3,800 - - 22 - - - 21 - - - - 20
ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานสําหรับมาตรฐาน ISO 9001:2015 1 ฿3,800 - 23 - - - 30 - - - - 18 -
ผู้จัดการคุณภาพ 1 ฿3,800 - - - 20 - - - 18 - - - -
การตีความข้อกําหนด ISO 14001:2015 และการประยุกต์ใช้ 1 ฿3,800 - - 16 - - - - 26 - -  7  -
การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน 14001: 2015 1 ฿3,800 - - - 28 - - - - 22 - - 22
การประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO14001:2015 1 ฿3,800 - - - - 10 - - - -  5  - -
การควบคุมสารเคมีและการจัดการตามข้อแนะนําใน SDS 1 ฿3,800 - - 30 - - - - 23 - - - -
การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 1 ฿3,800 - - - 25 - - - -  6  - - -
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 1 ฿3,800 31 - - - 24 - - - - 28 - -
การตีความข้อกําหนด ISO 45001:2018 และการประยุกต์ใช้ 1 ฿3,800 - 25 - - - - - 10 - - - -
การตรวจประเมินภายใน ISO 45001:2018 1 ฿3,800 - - - - 12 - - - - 21 - -
การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสียง 1 ฿3,800 - - - - 26 - - - - 26 - -
กฏหมายที่เกียวข้องกับความปลอดภัย 1 ฿3,800 - - - - - 16 - - - - 23 -
เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด 1 ฿3,800 - 24 - - -  8  - - -  4  - -
การตีความข้อกําหนด IATF 16949 การประยุกต์ใช้และ Sanctions 2 ฿6,500 27
28
- - - 24
25
- - - 13
14
- - -
การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน IATF 16949 2 ฿6,500 - - 16
17
- - -  5 
 6 
- - - 15
16
-
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต 1 ฿3,800 - - - 21 - - - 17 - - - 7
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ 2 ฿6,500 - - 21
22
- - - 19
20
- - -  9 
10
-
Control Plan 1 ฿3,800 - 25 - - - 16 - - - 20 - -
การวิเคราะห์ระบบการวัด 1 ฿3,800 - - 24 - - -  7  - - - 18 -
การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิผล โดยการใช้ 8D Report 1 ฿3,800 - 28 - - - 28 - - - - - 15
QMR ที่มีประสิทธิภาพ สําหรับระบบ IATF 1 ฿3,800 - - - 26 - - - - 22 - - -
การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ 1 ฿3,800 - - - 22 - - - - 27 - - 20
ข้อบังคับการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต 1 ฿3,800 - - - 18 - - - 23 - - - 16

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรมตามความเหมาะสม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทราบข้อมูลอัพเดทล่าสุด

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 18 พ.ย. 2565
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link