กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ที่ปรึกษา, บัญชี, กฎหมาย > PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.
PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.
ISO Registration Company

2019 Public Training Schedule for Thai

ENGLISH


Course Day Price Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

การตีความข้อกำหนด ISO 9001:2015 และการประยุกต์ใช้

1 ฿3,800 10 - 21 - 29 - 26 - - 18 - -

ความรู้เบื้องต้นและความตระหนักถึง ISO 9001:2015

1 ฿3,800 22 - - - 31 - - - 26 - - 20

การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 9001

1 ฿3,800 24 - - - 22 - - 15 - - - 3

การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิผล

1 ฿3,800 25 - - 22 - - 10 - - 17 - -

การคิดบนฐานความเสี่ยงสำหรับระบบการบริหารจัดการ

1 ฿3,800 30 - - 25 - 14 - - 20 - - -

การควบคุมเอกสารตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

1 ฿3,800 - 6 - - - 27 - - - - - -

ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานสำหรับมาตรฐาน ISO 9001:2015

1 ฿3,800 - 14 - - - - 12 - - - - 25

ผู้จัดการคุณภาพ

1 ฿3,800 - 28 - - - - - - 18 - - -

การวิเคราะห์กระบวนการและการกำหนด KPI

1 ฿3,800 - - 1 - - - - 2 - - - -
การตีความข้อกำหนด ISO 14001:2015 และการประยุกต์ใช้ 1 ฿3,800 - - 5 - - - 30 - - - - -
ความรู้เบื้องต้นและความตระหนักถึง ISO 14001:2015 1 ฿3,800 - - 6 - - - - 8 - - - -
การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน 14001: 2015 1 ฿3,800 - - 7 - - - - - 10 - - -
การควบคุมเอกสารตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 1 ฿3,800 - - 8 - - - - - - - 13 -
การประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO14001:2015 1 ฿3,800 - - 19 - - - - - - - - 11
หน้าที่ของตัวแทนฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม EMR 1 ฿3,800 - - 22 - - 10 - - - 22 - -
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามวงจรชีวิต 1 ฿3,800 - - 26 - 7 - - 30 - - - -
การควบคุมสารเคมีและการจัดการตามข้อแนะนำใน SDS 1 ฿3,800 - - 2 - - - - - - - 11 -
การจัดการขยะมีพิษ 1 ฿3,800 - - - 1 - - - - 12 - - -
การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 1 ฿3,800 - - - 2 - - - - - 10 - -
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 1 ฿3,800 - - - 3 - - - 14 - - - -
วิธีการเขียน Procedure/Work Instruction 1 ฿3,800 - - - 4 - - - 29 - - - -
การตรวจประเมิน ผู้รับเหมา และ outsource control 1 ฿3,800 - - - 5 - - - - - - 27 -
การวิเคราะห์กระบวนการและการกำหนด KPI 1 ฿3,800 - - - 19 - - - - 2 - - -
การตีความข้อกำหนด ISO 45001:2018 และการประยุกต์ใช้ 1 ฿3,800 14 - - - - - 18 - - - - -
การตรวจประเมินภายใน ISO 45001:2018 1 ฿3,800 31 - - - 16 - - - - - - -
การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสียง 1 ฿3,800 - 22 - - - 4 - - - 31 - -
การจัดการความเสี่ยง 1 ฿3,800 - 7 - - - - 23 - - - - -
กฏหมายที่เกียวข้องกับความปลอดภัย 1 ฿3,800 - 20 - - - - - 1 - - - -
ความปลอดภัยในการทำงานเกียวกับเครืองจักร 1 ฿3,800 18 - - 29 - - - - 24 - - -
ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี 1 ฿3,800 - - - 12 - - - - - - - 13
การทำระบบแบบควบรวม ISO 9001 & ISO 14001 1 ฿3,800 28 - 28 - - - - - 28 - - -
การทำระบบแบบควบรวม ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 1 ฿3,800 - 11 - 30 - - - 21 - - 22 -
ผู้ตรวจประเมินภายในแบบควบรวม ISO9001&ISO14001&ISO45001 1 ฿3,800 - - 25 - - 18 - - 21 - - 2
กฏหมายสิ่งแวดล้อมและกฏหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ฿3,800 - 26 - - 23 - - 9 - - 5 -
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร 1 ฿3,800 - 8 - - - - 11 - 16 - - 23
การจัดทำแผนฉุกเฉินและแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยตามกฏหมาย 1 ฿3,800 - - - 10 - - - 6 - - 26 -
แนวทางการจัดทำมาตรฐาน 5 ส 1 ฿3,800 - - - 26 - - - - - 15 - -
เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด 1 ฿3,800 - - - - 27 - - - - - - 17
การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ 1 ฿3,800 - - - - - - 8 - - - - 19
การจัดทำระบบ GMP และ HACCP 1 ฿3,800 18 - 15 - 30 - - 30 - - - 11
การจัดทำระบบ GMP และ HACCP 1 ฿3,800 - - - - 16 - 18 - - - 5 -
ข้อกำหนด ISO 22000:2018 และการปรับเปลี่ยนจาก ISO 22000:2005 1 ฿3,800 - 8 - - - 10 - - - 10 - -
การตีความข้อกำหนด IATF 16949 และการประยุกต์ใช้ 2 ฿6,500 - 11
12
- - 23
24
- - 14
15
- - 27
28
-
การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน IATF 16949 1 ฿3,800 - - 26 - - 20 - - 26 - - -
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต 1 ฿4,500 - 6 - - - 14 - - - - 13 -
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ 1 ฿3,800 - - - 24 - - - - 3 - - 17
การวิเคราะห์ระบบการวัด 1 ฿3,800 - - 19 - - - 10 - - - 19 -
การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ 1 ฿3,800 - - - 29 - - - - 12 - - 13
ข้อบังคับการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต 1 ฿3,800 - 18 - - 21 - - 21 - - 27 -

***ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรมตามความเหมาะสม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทราบข้อมูลอัพเดทล่าสุด***

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 11 ต.ค. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link